οὐδεὶς = no one
δύναται = is able
ἐλθεῖν = to come
πρός = to
με = me

ἐὰν μὴ = unless
ὁ πατὴρ = the Father
ὁ πέμψας με = who sent me
ἑλκύσῃ = draws, attracts
αὐτόν = him

οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με

ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν